خط مشی HSE

شرکت بانژپترو تعالی در حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان را بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی پذیرفته شده خویش قرار داده و توجه به حفاظت و پاسداری از محیط زیست، اهتمام به ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان را رویکرد اصلی خویش می داند.

در این راستا با اعتقاد راسخ به اینکه اگر فعالیتها طبق مقررات و قوانین HSE انجام شود تمام حوادث قابل پیشگیری هستندو مصمم ارآنیم تا بهعنوان شرکت بانژپترو با عملکردی منطبق با استانداردها ، اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت های سیستم مدیریت HSE قرار دهیم.

  • ایجاد یک محیط کار سالم
  • کاهش حوادث و پیشگیری از آسیب ها و بیماری ها
  • حفظ محیط زیست، استفاده بهینه از منابع انرژی و تلاش در جهت کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت ها
  • مدیریت و کنترل ریسک عوامل زیان آور محیط کار
  • بهبود مداوم عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  • آشنا بودن کامل هر یک از نفرات با کار و شرح وظایفشان در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  • آشنا بودن نفرات با مدیریت شرایط اضطراری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
  • توسعه فرهنگ بهداشت،ایمنی و محیط زیست و دستیابی به رویکرد فعال به HSE
  • مشارکت دادن همه ذینفعان، کارکنان، پیمانکاران جزء در جهت بهبود مداوم مدیریت HSE
  • مشارکت دادن همه ذینفعان، کارکنان،پیمانکاران جزء در جهت بهبود مداوم مدیریت HSE دستیابی به اهداف HSE ضامن موفقیت همهجانبه شرکت بانژپترو در فعالیت ها خواهد بود.