• پروژه های خاتمه یافته

پروژه خط انتقال گاز ۴۸ اینچ کوهدشت - چارمله

پروژه احداث خط لوله ۲۰ اینچ فرآورده های نفتی / نائین / کاشان ری و تاسیسات مربوطه

مدیریت پیمان پروژه سبزآب ری مشارکت غدیر

عملیات مسیرسازی پروژه سبزآب ری