بیانیه رسالت

شرکت بانژ پترو با ساختاری پویا، چابک و هوشمند، در زمینه خدمات بازاریابی، طراحی، فنی مهندسی، فنی مدیریت پیمان و اجرای پروژه های صنعت نفت، انرژی و ساختمان در ایران و منطقه غرب آسیا فعال است.

این شرکت برآن است با ایجاد ارتباط اثر بخش و بهره گیری مناسب از متخصصان جوان و با تجربه، متعهد، مسئولیت پذیر و خلاق، رضایتمندی مشتریان خود را فراهم سازد.

شرکت بانژ پترو با اعتماد به شعار " یادگیرنده سرآمد است " و با بهره گیری از فناوری های روز و با ایجاد بستری مناسب زمینه نوآوری و یادگیری سازمانی را فراهم نموده و بقا و رشد شرکت را در گرو پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مشتریان می داند .

شرکت بانژ همواره پایبندی بر حفظ کرامت انسانی و رعایت ارزش های اخلاقی تاکید می ورزد و مشوق فرهنگ خودباوری و پشتکار برای تحقق آرمان خود است.

در این شرکت کارکنان ارزشمندترین سرمایه شرکت محسوب می گردند و سعی بر آن است با ایجاد نظام های نوین منابع انسانی و تعادل کار و زندگی، زمینه رشد و تعالی همه جانبه آنان فراهم خواهد شد.

بانژ پترو همواره در راستای ارزش آفرینی و حفظ رابطه پایدار با مشتریان اهتمام می ورزد و بر سود منصفانه و رشد مستمر تاکید دارد و خود را موظف به رعایت استانداردهای حرفه ای، زیست محیطی، احترام به قانون و پذیرش مسئولیت های اجتماعی می داند .